Bài kiểm tra 45 từ vựng chủ đề: Job

Bài thi bao gồm 45 câu hỏi tương ứng với 45 từ vựng về chủ đề Công Việc. Mỗi từ vựng có 4 đáp án: A, B, C, D tương ứng với 4 nghĩa khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là chọn định nghĩa nào hợp lý và đúng nhất.
Thời gian tối đa để hoàn thành bài kiểm tra là 10 phút.